Co je PLS?

Co je obsahem pracovnělékařských služeb?

Obsah pracovnělékařských služeb vymezují příslušné právní předpisy.

1.Lékařské prohlídky zaměstnanců

§ 6 79/2013 S

Účelem pracovnělékařských prohlídek je posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Druhy prohlídek:

 • vstupní
 • periodické
 • mimořádné
 • výstupní
 • následné

Všechny tyto prohlídky se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti, dle povinností daných příslušnými legislativními předpisy. Pracovnělékařské prohlídky provádíme v minimálním požadovaném rozsahu nebo je možné nabídku prohlídek rozšířit v případě požadavku zaměstnavatele.

U všech těchto prohlídek provádíme základní vyšetření dle legislativy, u vyšších rizik i odborná vyšetření.

Rozsah lékařské prohlídky je nastaven v rámci legislativní povinnosti, liší se na základě kategorie rizikových faktorů na pracovišti.

Kategorie jsou definovány v § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb.

 • do kategorie první se zařazují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví
 • do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně a zejména u vnímavých jedinců
 • do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity a pro zajištění ochrany zdraví osob je nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření
 • do čtrvté kategorie se zařazují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření

V případě, že jde o práci, při níž se vyskytuje několik faktorů, se stanovuje výsledná kategorie. Výsledná kategorie je rovna kategorii nejvýše hodnoceného faktoru.

Zaměstnavatel nechá změřit a zhodnotit úroveň jednotlivých faktorů pracovního prostředí ve vztahu ke kategorizaci. Pokud jsou práce zařazeny do kategorie 1, již dále nic neprovádí. Pokud jsou práce zařazeny do kategorie 2, oznámí tuto skutečnost orgánu ochrany veřejného zdraví a v případě kategorie 3 a 4 podá orgánu ochrany veřejného zdraví návrh na rozhodnutí o kategorizaci.

 

Termíny periodické prohlídky dle kategorie práce

1. kategorie 1 x za 6 let u zaměstnance do 49 let věku
1 x za 4 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku
2. kategorie 1 x za 4 roky u zaměstnance do 49 let věku
1 x za 2 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku
2. riziková kategorie 1 x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance
3. kategorie 1 x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance
4. kategorie 1 x ročně bez ohledu na věk zaměstnance

Termíny periodické prohlídky dle rizika ohrožení zdraví

Periodická zdravotní prohlídka u zaměstnanců, kteří vykonávají práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí podle níže uvedených kritérií.

2. kategorie a riziko ohrožení zdraví. Práce, která zahrnuje rizikové faktory podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb. 1 x za 4 roky u zaměstnance do 49 let věku
1 x za 2 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku

Termíny periodické prohlídky dle jiného právního předpisu

Jiný právní předpis stanovuje podmínky zdravotní způsobilosti pro specifickou činnost. Může se jednat například o zdravotní způsobilost řidičů z povolání, ale také jiné předpisy, které jsou uvedeny například v příloze č. 2 k vyhlášce o pracovnělékařských službách.

Termíny periodické prohlídky při práci v noci

Periodická prohlídka u zaměstnanců, kteří pracují v noci. 1 x za 2 roky

Termíny periodické prohlídky pro řidiče z povolání

Řidiči z povolání jsou dle Zákona č. 247/2000 Sb., ale také řidiči referentských vozidel s převahou činnosti řízení motorového vozidla, povinni se podrobit lékařské prohlídce. 1 x za 2 roky u zaměstnance do 49 let věku
1 x za rok u zaměstnance, který dovršil 50 let věku

Mimořádnou prohlídku je nutné provést, pokud:

 • ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon o jaderné energii a ionizujícím záření
 • to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek
 • došlo ke zhoršení pracovních podmínek – došlo ke zvýšení rizika
 • bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu
 • byla při prohlídce zjištěna změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti
 • byl přerušen výkon práce:
  • z důvodu nemoci po dobu delší jak 8 týdnů (s výjimkou prací 1. kategorie)
  • na základě pracovního úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví
  • z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců

Zaměstnavatel může mimořádnou zdravotní prohlídku nařídit také v případě, kdy má pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Výstupní prohlídku je nutné provést když:

 • zaměstnanec vykonával práci, která je zařazena do 2, 3 a 4 rizikové kategorie
 • u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání, případně bylo zjištěno ohrožení nemocí z povolání
 • zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, který je předpokladem zhoršení jeho zdravotního stavu
 • je zaměstnanec převeden na práci se sníženým rizikem
 • tak stanoví jiný právní předpis
Zpět do obchodu